REGULAMIN

firma Handlowa 200 OK sro

na podstawie Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava (CZ)

numer identyfikacyjny: 02416387

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod adresem Sąd Okręgowy w Ostrawie, Sekcja DO, wstawić 57849

w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.nutrimedium.com

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki (dalejRegulamin") Spółki handlowe 200 OK sro, na podstawie Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, numer identyfikacyjny: 02416387wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez w Sąd Okręgowy w Ostrawie, Sekcja DO, wstawić 57849 (dalej „sprzedawca") Regulowane są zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej"Kodeks cywilny") Wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna lub na jej podstawie (zwane dalej" umowa kupna") Zawarta między sprzedawcą a inną osobą fizyczną (dalejkupujący„) Za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym pl/ (dalej „Stronie internetowej”), Za pośrednictwem interfejsu witryny internetowej (zwanej dalej„interfejs sklepu internetowego„).

1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba, która zamierza dokonać zakupu od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która występuje przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania wolnego zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „konto użytkownika„). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru sprzedawca uważa za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący ma swoje konto użytkownika dłużej niż rok nie korzysta, lub w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być niedostępne przez całą dobę, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

3.1. Wszelka prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

3.2. W interfejsie internetowym sklepu znajdują się informacje o towarze, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz kosztach odesłania towaru, jeśli towar ze swej natury nie może zostać odesłany pocztą zwykłą. Podane są ceny towarów, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamówiony towar (zamówiony towar jest „wstawiany” przez kupującego do elektronicznego koszyka na interfejsie internetowym sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łączniezamówienie„)

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący podał w zamówieniu, nawet w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów popełnionych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk "ZAKOŃCZ ZAMÓWIENIE". Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie tego odbioru pocztą elektroniczną, na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej jako „adres e-mail kupującego„).

3.6. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca zawsze ma prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje w momencie doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.8. Kupujący zgadza się na użycie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący i nie różnią się one od stawka podstawowa.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

  • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności Comgate ;
  • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności GoPay ;

4.2. Wraz z ceną kupna kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności. Nie ma to wpływu na postanowienia art.4.6 Regulaminu dotyczące obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu płatna jest wg 2 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedawcy.

4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru kupującemu. Postanowienia § 2119 par.1 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

4.7. Ewentualnych rabatów od ceny towaru udzielonych kupującemu przez sprzedającego nie można łączyć.

4.8. Jeżeli jest to zwyczajowe w stosunkach handlowych lub jeśli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę - dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca Yippee płatnik podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiony kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i przesłany w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna na dostawę towaru, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego lub na jego rzecz, od umowy kupna o dostawę towarów łatwo psujących się oraz towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi po dostarczeniu, od umowy sprzedaży na dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i których ze względów higienicznych nie można zwrócić, oraz z umowy kupna na dostawę nagrań audio lub wideo lub oryginalnego opakowania programu komputerowego.

5.2. Jeśli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru, aw przypadku gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane sprzedawcy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków. Odstąpienie od umowy kupna może przesłać kupujący na adres siedziby sprzedawcy lub na adres e-mail sprzedawcy. eshop@nutrimedium.com.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowa kupna zostaje od początku anulowana. Towar należy zwrócić sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedawcy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób jak sprzedający otrzymany od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia, które kupujący zapewnił przy zwrocie towaru kupującemu lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, a kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.

5.5. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za uszkodzenie towaru z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.6. W przypadku, gdy kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 par.1 Kodeksu Cywilnego, sprzedającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy kupna w każdym czasie, do momentu odbioru towaru. przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.

5.7. Jeżeli kupującemu zostanie dostarczony prezent wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa na taki prezent przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. Jeżeli rodzaj transportu jest umawiany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na niedozwolone wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedawcy, jeżeli zostały przez niego wydane.

7. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki kontrahentów w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawy nr . 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

7.2. Sprzedawca odpowiada kupującemu, że towar jest wolny od wad przy odbiorze. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym, że w chwili odbioru towaru przez kupującego:

7.2.1. towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy mają cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i na podstawie ich reklamy,

7.2.2. towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub konstrukcji zamówionej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub projekt został określony zgodnie z zakontraktowaną próbką lub wzorem,

7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze; oraz

7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.3. Postanowienia art.7.2 Regulaminu nie mają zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, towaru używanego za wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia kupującego albo jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, towar uważa się za wadliwy w chwili odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa do wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

7.5. Kupujący wykonuje uprawnienia wynikające z wadliwego wykonania u Sprzedawcy pod adresem jego siedziby, w której możliwe jest uwzględnienie reklamacji w odniesieniu do sprzedawanego asortymentu lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może regulować procedura reklamacyjna sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru.

8.2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Obsługa reklamacji Konsumentów prowadzona jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego eshop@nutrimedium.com. Sprzedawca prześle informację o załatwieniu reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

8.4. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy. http://www.coi.cz/. formularz internetowego rozstrzygania sporów znajdujący się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna.

8.5. European Consumer Centre Czech Republic, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ jest punktem kontaktowym dla rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22 / WE (rozporządzenie o rozwiązywaniu sporów konsumenckich w internecie).

8.6. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielanie zezwoleń na handel jest wykonywane w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd ds. Zezwoleń na handel. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również zgodność z ustawą nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu (zwane dalej łącznie „dane osobiste„).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu wysyłania kupującemu informacji i wiadomości handlowych. Zgoda na pełne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedawcy o wszelkich zmianach jego dane osobowe.

9.5. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiotu przetwarzającego. Poza osobami przewożącymi towar dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedającego podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są prawidłowe oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9 ust. 5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobowe są niezgodne z w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może:

9.8.1. poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienie,

9.8.2. zażądać od sprzedawcy lub przetwórcy naprawy powstałej w ten sposób sytuacji.

9.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do podania tych informacji. Sprzedający ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

10. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. Plików cookies. Jeżeli możliwe jest dokonanie zakupu w serwisie internetowym i wypełnienie obowiązków sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez zapisywania tzw. Plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

11. DOSTAWA

11.1. Może zostać dostarczona kupującemu na adres e-mail kupującego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12.2. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.3. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna.

12.5. Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava, adres e-mail eshop@nutrimedium.com.

W Ostrawa na 20.10.2020